Tüzük


POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

 

MADDE 1: Derneğin adı ‘POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ’, kısa adı ‘PTT-TEKDER’dir. Dernek merkezi Ankara’dır.

Derneğin şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMALARI:

MADDE 2:  Derneğin amacı, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kuruluşunda çalışan mühendis, mimar, tekniker, teknisyen vb. teknik hizmetler sınıfına dahil personelin mesleki, sosyal ve kültürel dayanışmalarını sağlamak üzere gerekli çalışma ve girişimleri yapmak, üyelerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yeni şartlara göre oluşan ihtiyaçların ilgili mercilere iletilmesini sağlamak, üyelerin yasal haklarının korunması noktasında dava açmak, avukatlık hizmetleri vermek ve üyelerinin çalışma konularında daha verimli olmaları için incelemelerde bulunarak Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği sektörlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek çalışma Konuları ve Biçimleri:

 1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu ve Diğer Organları, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Üniversiteler gibi bilimsel, teknik ve/veya Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın hizmet verdiği sektörlerde faaliyet gösteren kamu veya özel kurum ve kuruluşlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla mesleki, sosyal ve kültürel ilişkiler kurmak,

 

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 

 1. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 

 1. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

 1.     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

 

 

 1. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

 1.     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

 

 1.    Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

 

 1.    Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

 

           

 1. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.  

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ:

MADDE 3:

Posta ve Telgraf Teşkilatı Teknik Çalışanlar Derneği’nin asil üye ve fahri üye olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

a) Asil üyeler:

Medeni Kanunun öngördüğü fiil ehliyetine sahip olmak ve Dernekler Kanununun üyelik için aradığı koşulları taşımak şartıyla, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde teknik hizmetler sınıfına bağlı olarak çalışan tüm personel ile geçmişte Teknik Hizmetler sınıfında çalışmış, şu an itibariyle diğer hizmet sınıflarında çalışan tüm personel ile, ayrıca mezuniyeti teknik olan tüm personel üyelik şartlarını kabul etmek kaydıyla asil üye olabilir.

Asil Üyelik Yönetim Kurulu onayı ile olur.  

b) Fahri üyeler:

Derneğe maddi ya da maddi olmayan biçimde katkıları olanlar fahri üye olabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 4:   Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 5: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkanlar dernek malları üzerinde hiç bir hak iddia edemezler.

 

 

 

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 6 : Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu 

GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 7:  Genel Kurul Derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. Asil üyelerden oluşur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 5.     Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 6.     Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 7.     Derneğin fesih edilmesi,
 8.     Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 9.     Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

 Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI ve ÇAĞRI ve TOPLANTI USULÜ

MADDE 8:  Genel Kurul olağan toplantısı, iki yılda bir Nisan ayı içinde Yönetim Kurulunun saptayacağı ve açıklayacağı bir tarihte yapılır. Ancak Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya asil üyelerden beşte birinin isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya isteği yapan üyelerden birinin başvurması ile mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından üç kişiyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 9:Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek yazılı ve/veya elektronik iletişim yoluyla toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple ertelenirse, bu durum erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının, erteleme tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Bu durumda, üyeler ikinci toplantıya ilk paragrafta belirtilen  esaslara göre yeniden çağrılır. 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. 

Genel Kurul, oy verme hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantıları, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. 

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Yeterli sayı sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazmandan oluşan Divan Kurulu seçilir. 

Toplantının yönetimi Divan Kurulu Başkanına aittir. Yazman, toplantı tutanağını düzenler ve Başkan, Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. 

GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE 10: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, gündeme konulmak istenen maddeler ve tüzük değişikliği önerileri toplantıdan 15 gün önce üyelere elektronik posta ve/veya  yazılı olarak bildirilir. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi için toplantıya katılan toplam üye sayısının en az üçte ikisinin oyu gerekir.

GENEL KURULUNUN OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ:

MADDE 11:  Yetkili organların seçiminde, oy ayırımı için en az üç kişilik ‘Oy Tasnif Kurulu’ seçilir. Bu kurulun seçimi açık oy ile yapılır.

MADDE 12:  Yetkili organların seçimi kapalı oy, açık tasnif ilkesine göre yapılır. Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğu aksi karar vermezse seçimler blok liste yapılır.

a) Blok Liste:

Her blok liste için asil ve yedek üye adaylarının imzalarıyla birlikte Divan Kurulu Başkanlığı’na başvuru yapılır. Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asil üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar yedek üye adayı yer alır. Basılmış olan blok listeler, Divan Kurulu Başkanlığınca mühürlenerek oy pusulası haline dönüştürülür.

Asil ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Oy pusulalarından herhangi bir adayın çıkarılması ya da eklenmesi durumunda pusula geçersiz olur.

Ayrı organlar için ayrı oy pusulası düzenlenir.

 

b) Çarşaf Liste:

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda çarşaf (tek ve ortak) oy pusulası yöntemiyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Bu halde adaylar, Divan Kurulu Başkanlığınca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere, soyadı alfabe esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır. Bu listeler, Divan Kurulu Başkanlığınca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Oylama pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asil üye sayısı kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş veya seçilecek organın üye sayısının yarısından az işaretlenmiş olan oy pusulaları geçersizdir.

Çarşaf liste yöntemine göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asil ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asil, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kurayla isim belirlenir ve sıra saptanır.

Oy tasnifi sonuçları bir tutanakla Divan Başkanlığına verilir. Başkan sonucu Genel Kurula açıklar.

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 13:  Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, iki yıllık süre için dokuz asil ve dokuz yedek üye olmak üzere gizli oy açık tasnif ile seçilir. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda görev bölümü yaparak, kendi arasından bir Başkan, bir ikinci Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Mali Sekreter seçer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10.     Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASI:

 MADDE 14:  Yönetim Kurulu Başkanı, derneği her yerde yetkili olarak temsil eder, Yönetim Kurulunu Genel Sekreter aracılığı ile toplantıya çağırır, toplantıya başkanlık eder ve alınan kararları uygular. Başkan bulunmadığı zaman aynı yetki İkinci Başkan’a geçer. Genel Sekreter , her türlü yazışmaları Başkan ile birlikte yürütür. Toplantı gündemlerini hazırlar, karar defterini, evrakı ve dosyaları düzenler. Mali Sekreter, Derneğin gelir ve giderlerini uygun olarak deftere işler. Derneğin her türlü mali işlerinden sorumludur. Yönetim kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Geçerli bir özrü olmaksızın Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer ve yerine ilk yedek üye alınır. Yönetim Kurulu üyelerine bir dönem içinde iki defadan fazla olmamak üzere her seferinde iki ay izin verilebilir. Denetim Kurulunda da aynı koşullar geçerlidir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

MADDE 15 : Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu  üyeleri ve Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV ve YETKİLERİ:

MADDE 16:  Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Bu kurulda olanlar başka kurullarda görev alamazlar. Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantılarında bir başkan seçerek Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirirler.

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

 

Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

 

Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

MADDE 17: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI: 

MADDE 18:  Derneğin gelirleri şunlardır:

1. Üye aidatı.

2. Dernekçe düzenlenecek eğlence, gezi, konser, spor karşılaşmaları, konferans, kurs vb. etkinliklerden elde edilen gelirler.

3. Dernekçe düzenlenecek piyango geliri.

4. Bağış ve yardımlar.

5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6. Diğer gelirler.

MADDE 19:  Üye aidatı aylık 5 TL’dir. Üyelerden ayrıca giriş aidatı alınmaz. Aidatla ilgili değişiklik Genel Kurulca karara bağlanır.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Üye aidatları derneğin banka ya da posta çeki hesabına yatırılabilir.

MADDE 20:  Derneğin, bir üyenin aylık aidatının 100 katı üzerindeki tüm giderleri için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Bu miktara kadar yapılacak harcamalar Başkan yetkisindedir, ancak bu durum ilk toplantıda Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu, Başkanın yetkisini geri alabilir. Dernek kasasında, bir üyenin aylık aidatının 200 katından fazla para bulundurulamaz. Bir üyenin aylık aidatının 200 katından fazla miktardaki para Dernek adına açtırılacak banka ya da posta çeki hesabında muhafaza edilir. Mali işlemler Başkan ve/veya Mali Sekreter imzalarının birlikte bulunması ile yürütülür.

MADDE 21:  Derneğin tutacağı defterler:

1. Karar Defteri

2. Üye Kayıt Defteri

3. Evrak Kayıt Defteri

4. Demirbaş Defteri

5. İşletme Hesabı Defteri

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:               

 

MADDE 22: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

 

MADDE 23: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:  

 

MADDE 24: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Teknik Çalışanlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin feshedilmesi durumunda derneğin mal varlığına ilişkin karar Genel Kurulun salt çoğunluğuyla verilir. Genel Kurulca bu konuda karar alınamaması durumunda Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

 

MADDE 25: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 26:  Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ad ve soyadları, meslekleri, uyrukları ve ikamet adresleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Bu tüzük 25 (Yirmibeş)  maddeden ibarettir.