İnsan Kaynakları Daire Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımız ile düzenlediğimiz toplantı ve taleplerimiz


 

PTT TEKDER Yönetim Kurulu olarak İnsan Kaynakları Daire Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımız ile Teknik personellerimizin, özellikle Tekniker, Teknisyen ve memur olan teknik personellerimizin sorunlarını görüştük. Hazırladığımız dosyamızı kendileri ile paylaştık. Teker Teker üzerinde durduğumuz konu başlıklarımızın detayları üzerinde İnsan Kaynakları Dairesi ile birlikte bir çalışma yürütme konusunda mutabık kaldık. Olumlu yaklaşımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz.
Taleplerimiz konusunda olumlu sonuçlar alabilmek için çalışmaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri ve İK ile görüşmemizden sonra edineceğimiz sonuç bildirgesini de siz değerli üyelerimizle paylaşacağız.

**İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına sunduğumuz özellikle İHS’li/399’lu Teknisyen ve Tekniker çalışma arkadaşlarımız ile ilgili dosyamızı aşağıda inceleyebilir, yorumlarınızı yazabilirsiniz

 

399 SAYILI KHK’YA TABİ TEKNİSYEN, BAŞTEKNİSYEN VE TEKNİKER UNVANLARINDAKİ SORUNLAR

1- 399 Sayılı KHK’ya Tabi Teknik Personelin Sorunları :
Her ne kadara PTT Genel Müdürlüğü 6475 Sayılı kanunla Anonim Şirket olarak yapılanmışsa da 399 Sayılı KHK’ya tabi personele, mevcut statüleri ile kazanılmış haklarını temin ve mevcut etmek durumundadır.

Zira 6475 sayılı kanun, yürürlük tarihinde 399’lu personelin mevcut statülerinde istihdamına devam hakkı tanırken, bu personele unvan yükselme, unvan değişikliği, mali, özlük hakların kullandırılmaması gibi idareye herhangi bir yetki vermemiştir. İdarenin takdir yetkisinin de sınırsız olmayacağı ve ancak mevzuatla sınırlı olacağı hususları da dikkate alındığında kurumun her unvandaki personel için mevcut statülerinde unvan yükselme ve unvan değişikliği hakkı tanıması yasal bir zorunluluktur.

Kurum bu hali ile kanun ve mevzuat çerçevesinde işlem tesis edecekse ya 399’lu personelin başka kurumlara geçişi (Havuz Sistemi) için çalışma başlatmalı ya da 399 Sayılı KHK’lı personele mevcut statülerinde unvan değişikliği ve unvan yükselme sınavı açmalıdır.

a) Teknik Personelin Gişede Çalıştırılması !
Ptt Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılı Kasım ayında almış olduğu karara istinaden bulundukları ilden başka illere tayini çıkartılan teknik personel, ancak bulunduğu ilde gişe memuru olması koşuluyla tayinini engelleyebilmiştir. Genellikle çocukların ve eşlerin aile düzeni bozulmasın diye gişe görevlisi olarak çalışmaya razı olan teknik personelin birçoğu asli görevine dönmüş olmasına rağmen geri de kalan kısmının da bir an önce asli görevine döndürülmesi gerekmektedir. Üstelik bu personel memur olarak çalıştığı için teknik personel giyim yardımından, unvanı gişe memuru olmadığı için de gişe görevlilerine ödenen tazminattan mahrum bırakılmaktadır.
b) 399 Sayılı KHK’ya tabi Teknisyen (Diğerleri) unvanı taşıyan personelin görevde yükselme (Başteknisyenlik) hakkı pratik olarak elinden alınmıştır.
c) 399 Sayılı KHK’ya tabi Teknisyen (Yüksek Okul) unvanı taşıyan personelin görevde yükselme (Başteknisyenlik) ve Unvan değişikliği (Teknikerlik) hakkı elinden alınmıştır.
d) 399 Sayılı KHK’ya tabi MYO mezunu teknisyenlere (İHS teknisyen temel ücreti daha düşük) İHS’ye geçiş hakkı ve 399 Sayılı KHK’ya tabi kariyer imkanı bırakılmamıştır.
e) Mevcut statülerinde (399) üst unvan ve unvan değişikliği sınavları açılmayarak, 399 KHK 2. Maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 3. Maddesi ihlal edilmiş ve yaklaşık 20 yıldır bu personele unvan değişikliği ve unvan yükselme imkânı tanınmamıştır.
f) 399’lu üst öğrenim bitiren Teknisyen, Tekniker, Başteknisyen unvanlı teknik personele (4 yıllık üniversite mezunu) idari üst unvanlara (Şeflik, Müdürlük) geçiş için imkân tanınmayarak, çifte standart uygulanmış, kariyer planları engellenmiştir.
g) 399’lu üst öğrenim bitiren teknik personele teknik kadrolara geçişte ise aksine mahkeme kararları bulunmasına rağmen İHS’ye geçme şartı konularak, 6475 sayılı kanunun tanıdığı 399’lu statüde istihdam hakkı zarara uğratılmıştır. (2 yıllık MYO mezunu teknisyen İHS’ye tekniker olarak geçebilmesine rağmen bu hak 399’lu olarak verilmemektedir.)
h) 399 Sayılı KHK’ya tabi personelin, ücret gruplarının birleştirilmesi işlemini diğer 399 Sayılı KHK’ya tabi personel istihdam eden kurumlar gerçekleştirmişken, Kurum Anonim Şirket olduğundan bahisle ücret gruplarını birleştirmemiştir. Bu nedenle 399 Sayılı KHK’ya tabi personel mali hak kaybına uğramıştır.
i) Mevcut Statülerinde unvan değişikliği ve unvan yükselme hakkı verilemeyen personele diğer kurumlara geçiş için bir düzenleme de yapılmayarak, bu durumdaki personel görmezden gelinmiştir.
j) 15/03/1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre belirtilen tarihte 399 Sayılı KHK’ya tabi çalışan teknik personelden 2 yıllık mezuniyeti olanların görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde 4 yıllık yüksek okul mezunu kabul edilmesi gerekmektedir.

2- 399 Sayılı KHK’ya Tabi Teknik Personelin İHS’ye Geçişini Cazip Hale Getirecek Öneriler :
399 Sayılı KHK’ya tabi teknik personelin İHS’ye geçmesi temenni ediliyor ise de bu durumda da İHS’ye geçişi özendirici düzenlemeler yaparak, 399’lu personeli eritme yoluna gitmesi kurum lehine olacaktır. Zira kurumun tekniker ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacı açıktan atama suretiyle karşılarken 399’lu personelden bu ihtiyacı temin etmemesi ve bu hali ile 399’lu personel istihdamına devam etmesi 233 Sayılı KHK’ya, 399 Sayılı KHK’ya ve 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa aykırılık oluşturmaktadır.

a) 399 Sayılı KHK’ya tabi çalışan tekniker ile 2 yıllık yüksekokul mezunu olan Teknisyen veya Başteknisyen kadrolarında bulunan personelin bir defaya mahsus olarak İHS pozisyonlarına sınavsız Teknik Şef olarak atanmaları veya mevcut özlük haklarında ücret artışı sağlanarak aynı kadro için farklı skala (şirket öncesi) uygulanarak IHS’ye geçişin cazip hale getirilmesi.

b) 399 Sayılı KHK’ya tabi çalışan teknisyen ve başteknisyenler için IHS’de karşılık gelen kadrolarının açılması.

c) 399 Sayılı KHK’ya tabi çalışan teknisyen ve başteknisyenlerin mevcut özlük haklarında ücret artışı sağlanarak aynı kadro için farklı skala (şirket öncesi) uygulanarak IHS’ye geçişin cazip hale getirilmesi.

d) 399’lu Teknik personelin (Tekniker, Teknisyen v.b.) Mühendislik mezunu olanlarının IHS’ye geçişlerinin, İdari Hizmet Sözleşmesine Geçiş Esasları 5. Madde çç) fıkrasında “Mühendislik fakültelerinin bölümlerinden mezun olup herhangi bir pozisyonda görev yapan personel, idari hizmet sözleşmeli mühendis pozisyonuna Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde geçişleri sağlanır.” İfadesi gereğince sınavsız olarak sağlanması, Şirket ihtiyacının işleyişi bilen personelce karşılanması bakımından yarar sağlayacaktır.

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ TEKNİKER UNVANLARINDAKİ SORUNLAR

1- “Personelin İdari Hizmet Sözleşmeli Statüye Geçişine İlişkin Usul ve Esasları’nın İdari hizmet sözleşmesine geçiş esasları başlıklı 5.Maddesinin (çç) bendinde, “Mühendislik fakültelerinin bölümlerinden mezun olup, herhangi bir pozisyonda görev yapan personel, idari hizmet sözleşmeli mühendis pozisyonuna, Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde geçişleri sağlanır. Bu personelle, yaş hadlerini aşmayacak şekilde üç yıl süreli idari hizmet sözleşmesi sağlanır” hükmü bulunmakta olup, 399 sayılı kanuna tabi herhangi bir ünvanda bulunan personele, mühendislik fakültesi mezunu olması durumunda Mühendis olarak İHS’ye geçme imkânı sağlanmaktadır. Uygulamada eşitlik sağlanması için halen İHS’li Tekniker olarak işe başlayan ve benzer şekilde “Mühendislik Fakültesi” mezunu olan personellere de bu kapsamda, mezun olduğu okullara göre unvan değişikliği imkânı sağlanması.
2- 12.04.2018 tarihli Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Madde 75- “Avukat, mimar, mühendis, tekniker, gişe ve büro görevlisi unvanları unvan değişikliği sınavına tabidir. Bu unvanlar için aranılacak genel ve özel şartlar Yönetim Kurulunca onaylanan usul ve esaslar ile belirlenir” maddesi bulunmaktadır. Her ne kadar farklı zamanlarda Endüstri Mühendisliği branşı için unvan değişikliği sınavı açılsa da Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita mühendisliği gibi branşlar için son 5 yıl içerisinde herhangi bir sınav açılmamıştır.

3- 657 ye tabi devlet memurları kanununda bir üst öğrenimi bitiren personel için geçerli olan aşağıdaki maddeler uygulanmaktadır.
-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın “4/e” maddesinde
e) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.
-160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E/3” bölümünde;
3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.
Hali hazırda bir üst öğrenimi bitiren idari hizmet sözleşmeli personel için yönetmelikte herhangi bir madde bulunmamaktadır.

4- İdari Hizmet Sözleşmeli olarak çalışan Gişe ve büro görevlisi personel ile Dağıtıcı pozisyonunda çalışan personellere Performans ve hafta sonu mesai ücretleriyle birlikte maaşlarında gözle görülür bir artış bulunmaktadır. İdari Hizmet Sözleşmeli Teknikerlerin ise böyle bir imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca Kamu Kurumları arasında Tekniker unvanında çalışan personeller içerisinde en düşük maaşı PTT A.Ş personeli almaktadır.

5- 12.04.2018 tarihli Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Madde 75 “İkinci fıkrada sayılanlar dışında kalan şef, teknik şef unvanları görevde yükselme sınavına tabidir. Bu unvanlar için aranılacak genel ve özel şartlar Yönetim Kurulunca onaylanan usul ve esaslar ile belirlenir.” Maddesi bulunmaktadır. Teknik şeflik için görevde yükselme sınavı henüz kurumda bu zaman kadar böyle bir sınav yapılmamıştır.

6- Teknikerlerin, unvanı dışında ve teknik olmayan işlerde çalıştırılmaları. Gişe personeli gibi. Ayrıca gişe personeli olarak çalışan teknik personel, gişe personeline ödenen ek ücretten yararlanamadığı gibi giyecek yardımından da faydalanamıyor.

7- 29.12.2015 tarih ve 17204 sayılı yazı ile 399’lu teknik personele ödenmeye başlayan arazi tazminatının İHS’li personele ödenmesi için gerekli çalışmaların yapılması, aynı işi yapan personel arasında farklılık oluşmaması ve iş barışı açısından uygun olacaktır. Bu tazminatın tüm personele uygulanması teknik personelin arazi ve şantiyelerde çalışmasını teşvik edici olacaktır.

8- Mühendis kadrosunda olan personele verilen 2-4 yıl arası hizmeti için temel ücretin %10’u olarak belirlenen kıdem ücreti Tekniker olan personel için 5-10 yıl arası hizmeti olanlara temel ücretlerinin %2’si olarak düzenlenmiştir. Mühendisler için uygulanan kıdem ücreti kuralının Teknikerler içinde uygulanması.