Teknik Hizmetler Görev tazminatı hakkında


28.04.2016 tarih ve 8334 sayılı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yazısında;  Şirketimizde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelden, 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 35 inci maddesinde belirtilen şartlarda görev yapan teknik personele ilave ücret ödenmesi gerektiği 29/12/2015 tarihli ve 89965970-900/17204 sayılı genelge ile bildirildiği, söz konusu ilave ücretin ödenmesi konusunda tereddüte düşüldüğü ve  tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulama bütünlüğünün sağlanmasını teminen Yapı Daire Başkanlığının görüşüde dikkate alınarak  gerekli açıklamaların aşağıdaki şeklide ifade edilmiştir;

 

05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek II sayılı cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı maddesinde,

“Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı,

laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak

şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve

hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara

(belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda

gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet

binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında

değerlendirilmezdenildiğinden, Yeni bina yapım işleri ile ilgili yapılan çalışmalardaki proje çalışmaları için sahada yapılan çalışmalar, kontrollük, geçici kabul işlemleri ve faal olmayan binalardaki kesin kabul işlemleri ile faal olarak hizmet vermeyen mevcut veya yeni kiralanmış binalarda yapılan bakım, onarım, tadilat, güçlendirme çalışmalarındaki proje çalışmaları için sahada yapılan çalışmalar, kontrollük, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev yapan teknik personele, ilgi tebliğde belirtildiği üzere ilave ücretin ödenmesi gerekmektedir.

 

Hizmetlerine faal olarak devam etmekte olan iş yerlerimizde ise, işletmenin sürekliliği için yapılacak her türlü bakım onarım, tadilat, proje, kontrollük hizmetleri ve kabul işlemlerinde, söz konusu  ilave ücretin ödenmemesi gerekmektedir.

 

 

Olarak belirtilmektedir. Derneğimiz konunun takibini yapmaya devam edecektir.